POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

szanując prawo do prywatności przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz inne informacje
o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi z unijnych oraz krajowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których to ja – Jolanta Walas – Zdunek  prowadzącą działalność pod firmą ORGANIZATOR AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT JOLANTA WALAS – ZDUNEK ze stałym miejscem wykonywania działalności w Kaliszu (62-800) przy ul. Szlak Bursztynowy 11, NIP: 618-164-29-51 pełnię funkcję administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679 lub RODO) gromadząc i przetwarzając dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu www.wyjazdyintegracyjne.sun-sport.pl (dalej także jako Serwis lub Strona) dostępnego pod adresem www.wyjazdyintegracyjne.sun-sport.pl. Dla Twojej wygody w niniejszym dokumencie zawarliśmy, także:

a) informacje o wykorzystywanych w naszym Serwisie plikach cookies, które zasadniczo nie pozwalają na gromadzenie danych osobowych,

b) ogólne informacje o gromadzeniu danych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jako podmiot gromadzący dane osób fizycznych za pośrednictwem internetowych formularzy oraz innych dokumentów udostępnianych w naszym Serwisie odczuwamy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich powierzanych nam przez Ciebie informacji. Z uwagi na treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia 2016/679, niniejszym dokumentem wraz z pozostałymi klauzulami informacyjnymi udostępnianymi przez nas w Serwisie, chcemy Cię poinformować
o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej Strony, w szczególności o tym, że:

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy w udostępnionym formularzu stanowi niezbędny warunek:
  a) w przypadku Formularza rezerwacyjnego – realizacji na Twoje zamówienie nieodpłatnej usługi polegającej na dokonaniu wstępnej rezerwacji uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży lub innym organizowanym przez nas wydarzeniu;
  b) w przypadku Formularza zapytań dla firm – złożenia przez Ciebie zapytania – prośby o przygotowanie dedykowanej oferty zorganizowania przez nas imprezy zamkniętej lub innego wydarzenia dla Twojej organizacji.
 2. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celach:
  a) realizacji na Twoją rzecz nieodpłatnej usługi polegającej na dokonaniu wstępnej rezerwacji uczestnictwa w wypoczynku dzieci oraz kontaktowania się z Tobą w celu potwierdzenia rezerwacji i zawarcia umowy o uczestnictwo w wypoczynku;
  b) przygotowania dedykowanej oferty dla Twojej organizacji i kontaktowania się z Tobą dla przedstawienia tej oferty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c) ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych z przekazanymi przez Ciebie treściami lub ochrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Jeżeli udzielisz nam odrębnej zgody (tzw. zgody marketingowej), to Twoje dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przez nas przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług, a także informowania o najważniejszych wydarzeniach związanych z zakupionymi przez Ciebie produktami lub usługami za pośrednictwem poczty e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Zgoda, o której mowa powyżej oznacza także:
  – zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji handlowej o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  – zgodę na wykorzystanie urządzeń końcowych (komputerów) dla celów marketingu bezpośredniego o której mowa w art. 172  ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  Swoją zgodę możesz wycofać w każdym czasie pisząc do nas na adres: sun-sport@sun-sport.pl Musisz jednak pamiętać, że wycofanie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem tej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego administrowania tą stroną.

  Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas:
  a) w przypadku przesłania Formularza rezerwacyjnego – przez okres przedawnienia przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z dokonaną przez Ciebie rezerwacją (umowa o świadczenie usługi elektronicznej rezerwacji uczestnictwa w wypoczynku).;
  b) w przypadku przesłania Formularza zapytania dla firm – do czasu przedstawienia Tobie dedykowanej oferty, a następnie – jeśli nie zdecydujesz się na skorzystanie z naszej oferty
  – w celach archiwalnych przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu w związku z przedstawieniem naszej oferty – oraz – w sytuacji, gdy będzie to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, o których mowa w pkt 4 lit. c.;
  c) w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu skutecznego wycofania przez Ciebie tej zgody. Niezwłocznie po wycofaniu tej zgody Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz marketingowych. Ich dalsze wykorzystanie może okazać się jednak niezbędne do ochrony przed roszczeniami o charakterze publiczno- lub prywatnoprawnym lub dochodzenia przez nas takich roszczeń, o fakcie ich dalszego wykorzystania w takim celu zostaniesz przez nas powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

 5. W sytuacji, gdy nie zdecydujesz się na skorzystanie z przedstawionej oferty możemy się z Tobą skontaktować ponownie w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, chyba że wyrazisz sprzeciw co do takiego kontaktu.
  Swój sprzeciw wobec naszego kontaktu w celach marketingu bezpośredniego usług możesz nam złożyć w każdym momencie pisząc na adres: sun-sport@sun-sport.pl Musisz jednak pamiętać, że złożenie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego złożeniem.

  Niezwłocznie po upływie właściwych okresów przechowywania o których mowa w pkt 6 dane, które nam przekazałeś/-aś zostaną przez nas usunięte.

 6. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1
  i 4 RODO.

 7. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie także następujące uprawnienia:
  a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  c) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  d) prawo sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych, gdy nie będą one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.


Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia
w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na
adres e-mail: damian.felisiak@safe24.biz lub dzwoniąc pod numer
tel. 602-119-000.

Osoby korzystające z naszego Serwisu zachowują kontrolę nad danymi, które nam przekazują. Będąc za nie odpowiedzialnymi, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do przepisów Rozporządzenia 2016/679,
w szczególności zasad z art. 5 RODO oraz przepisów pozostałych aktów prawnych regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych, a także innych informacji chronionych prawem.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a my jako administrator zachowujemy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

Jednocześnie, zawsze mamy na uwadze, iż osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a my będąc administratorem tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II INFORMACJA O PRZECHOWYWANIU ADRESÓW IP UŻYTKOWNIKÓW 

Ponadto, zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej Strony przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są przez nas wykorzystywane w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Informacje w postaci adresów IP są wykorzystywane przez nas również w celach statystycznych. 

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Przekazane przez Ciebie dane w postaci rejestrowanego adresu IP zostaną powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, jedynie w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

III INFORMACJE O WYKORZYSTYWANYCH PLIKACH COOKIES

W ograniczonym zakresie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej Stronie, możemy automatycznie pozyskiwać Twoje dane, za pomocą których nie identyfikujemy jednak Twojej osoby. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Wyróżnić można cookies sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są wyłącznie przez czas przebywania użytkownika na stronie naszego Sklepu internetowego oraz pliki stałe – przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika bądź przez stały okres wynikający z ich ustawień. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

 • utrzymywanie sesji użytkownika (pliki własne),
 • dostosowywanie zawartości stron do preferencji Użytkownika (pliki własne),
 • zapewnianie bezpieczeństwa przekazywanych danych (pliki własne),
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów (pliki zewnętrzne) ,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść
 • łączenie funkcji Serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik
  korzysta (pliki zewnętrzne),
 • wyświetlanie informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą Stronę zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wszelkie informacje dotyczące ustawień poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (zakładka Pomoc) bądź na stronach internetowych ich producentów. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookie niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo.

Jak już wyżej wspomnieliśmy, dbając o przejrzystość komunikacji z użytkownikami, poszczególne informacje dotyczące przetwarzania danych osób fizycznych za pośrednictwem naszego Serwisu mogą być przez nas uzupełniane również poprzez szczegółowe klauzule informacyjne udostępniane przez nas każdorazowo przy właściwym formularzu służącym do gromadzenia danych.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności
i informacjami dotyczącymi plików cookies